Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU USUL VE ESASLARI POLİTİKASI

Veri Sorumlusu Hakkında

Şirketimiz Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ateş” veya “Şirket”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bir Veri Sorumlusu olup bilgileri izleyen şekildedir.
MERSİS No : 0101052831200014
E-posta Adresi : info@atescelik.com
KEP Adresi : atescelik@hs03.kep.tr
Posta Adresi : Zeytindağ Mahallesi 2208 Sokak No:1 35720 Bergama/İzmir
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar
KVKK kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK’nın 11’nci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bunlar aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır.
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13’üncü maddesine göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilebilir. Başvuru işlemine ilişkin usul ve esaslar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.
KVKK ve Tebliğ uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak olan başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılması gerekmektedir.
Başvuru usullerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından diğer yöntemlerin belirlenmesi durumunda işbu yöntemlerin duyurulmasını müteakip ilgili yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Şirketimiz söz konusu yöntemler uyarınca başvuru şeklini değiştirme ve yeni başvuru yolları ekleme hakkını saklı tutar.

Başvuru Dili ve İçeriği

Tebliğ’in 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu hakkından yararlanabilir. Tebliğ’in 5’inci maddesine göre başvuru içerisinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur;
a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve yazılı başvuru yapılıyor ise imzası,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu.
Yukarıdakilere ek olarak başvuru yapılan konuya ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı Başvuru Usulü
Şirketimize yazılı olarak yapılacak olan başvurular kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla yapılabilir. Yazılı başvurular Şirketimizin yukarıda yazılı adresine yapılmalıdır. Yapılacak başvurularda gönderilecek zarfın üzerine ya da tebligatın konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.
Elektronik Ortamda Başvuru Usulü
Şirketimize elektronik ortamda yoluyla yapılacak olan başvurular kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yukarıda belirtilen e-posta veya KEP adresi üzerinden yapılabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yazılı başvurularda başvuru tarihi olarak kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize başvuru evraklarının tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular için ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.
KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurular talebin niteliğine göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya ilişkin yanıtlar kişisel verisi işlenen gerçek kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. İlettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar.
Taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru aracılığıyla ilettiğiniz bilgileriniz kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir.

Ücretlendirme

Yapılan başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfa üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ateş” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini geliştirmek için tarafımızca işletilmekte olan https://ateswindpower.com/ bağlantılı internet sitemizde ve zaman içerisinde açabileceğimiz diğer internet sitelerinde (topluca “Site”) bir iletişim formuna yer vermekteyiz/verebiliriz. Ziyaret etmekte olduğunuz sitedeki iletişim formuna https://ateswindpower.com/iletisim/ bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

İletişim formunun kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu bilgilendirme aynı Kanun’un maddesi kapsamında yapılmaktadır.

İletişim formunu doldurmanız ve “Gönder” bağlantısına tıklayarak göndermeniz durumunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz kişisel veri envanterine ilgili politikamız doğrultusunda kaydedilebilecektir.

– İsim,
– E-posta adresiniz,
– Konu metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler,
– İleti metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler

İletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz aracılığıyla isim ve e-posta adresinizin tarafınıza yanıt verilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza vermiş olacaksınız. Ancak iletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz Ateş tarafından tarafınıza yanıt verileceği anlamına gelmemektedir.

İletişim formu aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ayrıca Ateş ile iletişim kurma amacınız doğrultusunda işlenebilecektir. KVKK’nın 5’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda, kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecek olup bu amaçla Ateş tarafından tarafınızla iletişime geçilerek açık rızanız talep edilecektir.

Internet sitesi iletişim formunu dolduran kişiler, KVKK kapsamında kişisel verilere ilişkin başvuru haklarından nasıl faydalanacakları hususunda internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Usul ve Esasları Politikamıza başvurabilir.